รายชื่อที่ปรึกษา และคณะกรรมการชมรมศิษย์เก่า

ภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ที่ปรึกษาชมรมฯ

รศ.ดร. เอก ไชยสวัสดิ์
อาจารย์พรพจน์ หันหาบุญ
อาจารย์พรพจน์ หันหาบุญ
ผศ. วุฒิชัย สิทธิอัฐกร

ผศ.ดร.สุดชาย บุญโต

หัวหน้าภาควิชาฯ (โดยตำแหน่ง)

ประธานชมรมฯ

wanchak-inc1
แย็บ รศ.ดร.วันจักรี์ เล่นวารี INC1

รองประธานชมรมฯ

นางสาวพวงเพชร์ อยู่บาง INC2
แม้ว พวงเพ็ชร อยู่บาง INC2
ปุ้ย ศักดิ์ระวี วิริยโกศล INC6
ปุ้ย ศักดิ์ระวี วิริยโกศล INC6
เก่ง ชนะภัย วรสุทธิ์ INC9
เก่ง ชนะภัย วรสุทธิ์ INC9
ตือ เวชพันธ์ โพธิ์เทศ INC9
ตือ เวชพันธ์ โพธิ์เทศ INC9
ทัวร์ เป็นหนึ่ง พันธเสน INC12
ตั้ง ศรายุทธ ตั้งพรทวี INC13

เลขาชมรมฯ

ต่าย ศักดา สารพัดวิทยา INC6
ต่าย ศักดา สารพัดวิทยา INC6
พจน์ สุพจน์ วุฒิปราโมทย์ INC6

เหรัญญิกชมรมฯ

ปอ ศุภศรี แก้ววิเศษ INC5
ปอ ศุภศรี แก้ววิเศษ INC5

กรรมการชมรมฯ

โย ธัชวิธ อัชชารกูรา INC1
โย ธัชวิธ อัชชารกูรา INC1
Orn-INC1
อร อรศรี ศรีระษา INC1
แป๊ะ INC3
เอ๋ใหญ่ INC4
โอ๊ป INC5
กวง วรกานต์ คุณวาจา INC6
กวง วรกานต์ คุณวาจา INC6
หนุ่ย สยาม ว่องธนะวิโมกษ์ INC7
หนุ่ย สยาม ว่องธนะวิโมกษ์ INC7
Sitt INC7
แมน INC8
เอ INC8
มด รณกร หวังสงวนกิจ INC9
หนึ่ง บพิธ บุญกระจ่าง INC9
หนึ่ง บพิธ บุญกระจ่าง INC9
ตั้ง ศรายุทธ ตั้งพรทวี INC13
ดิว INC14
Film INC21
โอ๊ต AE1
ปิง AE1
คณาเดช พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ AE2
ดัช คณาเดช พิสุทธิ์พิบูลวงศ์ AE2
ชวภณ AE9