เกี่ยวกับเรา

ชมรมศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

วัตถุประสงค์หลักของการตั้งชมรมฯ

(1) เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างศิษย์เก่า และศิษย์ปัจจุบันของภาควิชา

(2) เพื่อส่งเสริมการศึกษาและเผยแพร่ความรู้ในด้านวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด วิศวกรรมอัตโนมัติ ให้เกิดประโยชน์ต่อวิชาชีพและสังคม

(3) เพื่อบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมต่างๆของภาควิชาและมหาวิทยาลัย

(4) เพื่อจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์แก่สมาชิก และ บำเพ็ญประโยชน์ให้กับสังคม ในรูปแบบต่างๆ

(5) เพื่อมอบทุนการศึกษาในนามชมรมให้นักศึกษาของภาควิชาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

(6) เพื่อเผยแพร่ชื่อเสียงของศิษย์เก่า, ศิษย์ปัจจุบัน, ชมรม, ภาควิชา และมหาวิทยาลัย

ประวัติการก่อตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ

31 กรกฎาคม 2565 รศ.ดร.วันจักรี์ เล่นวารี ในฐานะศิษย์เก่ารุ่นที่ 1 (INC1) ได้โพสต์ใน LINE กลุ่ม INC Alumni (มีสมาชิกในกลุ่มขณะนั้นประมาณ 322 คน) ว่าในงานสัมมนาประจำปีของภาควิชาวิศวกรรมระบบควบคุมและเครื่องมือวัด เมื่อวันที่ 29-31 กรกฎาคม 2565 (ที่ ชะอำ-หัวหิน)  ได้มีการพูดคุยเรื่องการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าภาควิชา โดยทางภาควิชาฯ จะให้การสนับสนุนการจัดตั้งชมรมศิษย์เก่าฯ อย่างเต็มที่ ซึ่งได้รับการตอบรับจากศิษย์เก่าในกลุ่มด้วยดี จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการจัดตั้งชมรมฯ โดยมีรายชื่อศิษย์เก่าที่ลงชื่อสนับสนุนการตั้งชมรมฯ ดังนี้

 1. วันจักรี์/INC1
 2. Diew/ INC2
 3. ต่าย/ inc6
 4. ปุ้ย / INC6
 5. Teema / INC19
 6. เน / INC22
 7. ต้น / inc7
 8. กวง / inc6
 9. ปู / inc7
 10. เคน / inc 17
 11. Bump inc06
 12. ปอ / INC 5
 13. อาร์ท / INC 15
 14. ตั๋ง / INC15B
 15. Nat / INC18C
 16. วัส / INC9
 17. ดัช / AE2
 18. ป่าน / INC18
 19. โอห์ม / INC20
 20. พจน์ / INC6ท
 1. ตุ้ย / INC 1
 2. โอปอ / INC19
 3. กิตติคุณ / INC16B
 4. ประกาศิต /INC 17B
 5. ตอง / INC19
 6. Best/INC 17B
 7. เจ/INC 16
 8. หน่อง/INC 12
 9. กู้/INC 16
 10. รุ้ง / INC18A
 11. โอห์ม / INC16B
 12. ออฟ / INC13
 13. ประกิต / INC10B
 14. ไปป์ / INC5
 15. แป๊ะ INC3
 16. ตั้มนีโม่ INC13
 17. กิ๊ก / INC14
 18. Golf / INC16B
 19. อิ๋ว / INC19B
 20. ต้อม /INC16

10 กันยายน 2566  ประชุมครั้งที่ 1 (แบบออนไลน์)

5 ตุลาคม 2566 ประชุมครั้งที่ 2 (แบบออนไลน์) วาระการประชุม เลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมฯ รวมถึงระดมความคิด และรับฟังข้อเสนอแนะต่างๆ โดยผลการเลือกตั้งกรรมการบริหารชมรมชุดแรก ได้แก่

 1. ประธาน
  แย็บ วันจักรี์ เล่นวารี INC1
 2. รองประธาน
  แม้ว พวงเพ็ชร อยู่บาง INC2
  ปุ้ย ศักดิ์ระวี วิริยโกศล INC6
  เก่ง ชนะภัย วรสุทธิ์  INC9
  ตือ เวชพันธ์ โพธิ์เทศ  INC9
  ทัวร์ เป็นหนึ่ง พันธเสน INC12
  ตั้ง ศรายุทธ ตั้งพรทวี INC13
 3. กรรมการ ตัวแทนแต่ละรุ่น ห้องละ 1 คน (กรณีมีหลายห้องเช่น A B C)
  กวง วรกานต์ คุณวาจา INC6
  หนุ่ย สยาม ว่องธนะวิโมกษ์ INC7
  มด รณกร หวังสงวนกิจ INC9
 4. เลขาฯ
  ต่าย ศักดา สารพัดวิทยา INC6
  พจน์ สุพจน์ วุฒิปราโมทย์ INC6
 5. เหรัญญิก
  ปอ ศุภศรี แก้ววิเศษ  INC5
 6. ประชาสัมพันธ์
  ตัวแทนแต่ละรุ่น ห้องละ 1 คน (กรณีมีหลายห้องเช่น A B C)

The trained man wins

ทนโต เสฏโฐ มนุสเสสุ (ในหมู่มนุษย์ ผู้ที่ฝึกตนดีแล้วเป็นผู้ประเสริฐสุด)